Вижте къде се намира Офис 1 на по-голяма карта

адрес: гр. Варна, ул. Щип 1
тел.: 052/ 625 012
gsm.: 0894/ 694 429
email: office1@skynet-bg.net
Работно време:
от Вторник до Събота вкл.
от 9:30ч. до 18:30ч.
почивни дни - Неделя и Понеделник

Вижте къде се намира Офис 2 на по-голяма карта

адрес: гр. Варна, ул. ген. Георги Попов 9
тел.: 052/ 321 811
gsm.: 0893/ 462 938
email: office2@skynet-bg.net
Работно време:
от Понеделник до Петък вкл.
от 9:30ч. до 18:30ч.
почивни дни - Събота и Неделя
ОБЩИ УСЛОВИЯ
на договора за използване на услугата “Интернет по локална мрежа”
I. Предмет на общите условия
 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с възмездното предоставяне на услугата“Интернет по локална мрежа” от “Скайнет Груп” ООД (наричано по-долу Доставчик) на неговите клиенти.
 2. Доставчикът предоставя на Клиента улугата "Неограничен интернет достъп" посредством собствена локална мрежа.
  1. Услугата "Неограничен интернет достъп" представлява неограничен достъп до Интернет с негарантирана скорост на трафика в международната част от мрежата и негарантирана скорост на трафика в българската част от мрежата.
  2. Услугата "Достъп на трафик" се състои в осигуряване на количество трафик, посочено в индивидуалния договор с клиента с негарантирана скорост на трафика в международната част от мрежата и негарантирана скорост на трафика в българската част от мрежата.
  3. Услугата “Бизнес абонамент” се състои в осигуряване на достъп до Интернет с гарантирана скорост, чийто размер се конкретизира в индивидуалния договор с Клиента.
 3. Ако в индивидуалния договор не е уговорено друго, услугите „Неограничен достъп” и „Достъп на трафик” може да се използват само на един компютър. Изключение правят само споделените услуги от вида „Неограничен достъп” в чиито спесификации е указано изрично броя на разрешените компютри
 4. В различните зони на покритие по преценка на Доставчика могат да се предоставят само някой от посочените услуги.
II. Инсталиране и оборудване
 1. Доставчикът извършва необходимото, за да осъществи достъпа на Клиента до Интернет не по-късно от 7 (седем) дни от подписването на индивидуалния договор с него. За целта Клиентът трябва да разполага с:
  1. функциониращо компютърно и комуникационно оборудване, необходимо за свързването към Интернет, включително с мрежова карта;
  2. Инсталирана Операционна Система минимум Windows 98;
  3. Занулени контакти на вътрешната слаботокова инсталация.
 2. Клиентът е длъжен да осигури безпрепятствен и денонощен достъп до инсталираните устройства на Доставчика, ако те са в рамките на обитаваната от него сграда, включително при необходимост от първоначална инсталация или подмяна. Клиентът е длъжен да съдейства по всички възможни начини на Доставчика и неговия технически персонал за доброволното уреждане на евентуални спорове с останалите обитатели на жилищната сграда.
 3. Доставчикът носи отговорност за всяка умишлена или неумишлена щета, нанесена на жилищната сграда от неговия технически персонал при/или по повод физическото свързването на Клиента към Интернет.
 4. Всички активни устройства и кабели, осигурени от Доставчика за целите на свързването към Интернет остават негова собственост. Клиентът е длъжен да не предприема и, доколкото зависи от него, да не допуска да се извършват промени в който и да било от елементите тези устройства и кабели.
 5. Клиентът се задължава да уведомява своевременно Доставчика за всяко посегателство на трети лица върху оборудването по предходната точка, както и за настъпили повреди, които пречат на нормалното използване на услугата по договора.
III. Начало, срок и прекратяване на договора
 1. Договорът се сключва след физическото свързване на Клиента към локалната мрежа, но преди започване ползването на услугата. Сключването на договора е доказателство, че на Клиента е предоставено потребителско име и парола за ползване на съответната услуга и че достъпът до Интернет е осъществен след съвместна проверка на Клиента и представители на Доставчика.
 2. Срокът на ползване на услугата се указва в Договора. Срокът на действие на договора се продължава автоматично за нов период със същата продължителност, ако никоя от страните не поиска прекратяването му най – късно един месец преди изтичането. Това правило се прилага съответно при изтичане на всеки следващ период.
 3. Договорът може да бъде прекратен с отправяне на едностранно изявление при настъпване на форсмажорни обстоятелства.
 4. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.
 5. Договорът може да бъде прекратен незабавно и без предупреждение от страна на Доставчика, в случай на нарушение на изискванията по раздел VІ, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 от настоящите Общите условия.
IV. Цени и условия на плащане
 1. Клиентът заплаща ползването на съответната услуга съгласно индивидуалния договор и Тарифата на Доставчика с цените на предоставяните услуги. Тарифата се публикува на уеб сайта на Доставчика (http://www.skynet-bg.net) минимум 7 дни преди датата на влизането й в сила и се предоставя на разположение на клиентите във всички офиси на Доставчика.
 2. Всички такси се заплащат авансово
 3. Ако съответната услуга не бъде заплатена в срок, достъпът на Клиента до Интернет се прекратява и той се изключва физически от мрежата на Доставчика. Услугата се подновява след заплащане на пълната й стойност.При прекратяване на плащането за срок по-голям от два месеца или смяна на адрес на ползване на предплатените интернет пакети се заплаща такса за повторно включване съгласно действащата Тарифа на Доставчика.
  Операторът не дължи неустойка или връщане на сумата за предплатената услуга ако няма покритие на новия адрес.
  Не изконсумирания за съответния месец трафик, включен в тарифния план, не се прехвърля за следващ период.
 4. Изменението на Тарифата на Доставчика има действие след изтичане на 7 дневен срок от публикуването й на сайта с адрес: http://www.skynet-bg.net
 5. Независимо от т.4 при повишаване на цената на съответната услуга или намаляване на договорните скорости Доставчикът може да отправи едномесечно предизвестие до клиентите си чрез своята уеб страница или по друг начин.
V. Права и задължения на доставчика
 1. Доставчикът е задължен да създаде организация за денонощно приемане на информация за възникнали повреди, които правят невъзможно ползването на съответната услуга или влошават качеството й.
 2. Във връзка с поддръжката на предоставяната услуга Доставчикът има право да провежда профилактики с максимална продължителност по един час всяка не по често от 5 пъти в месеца. По време на профилактиките е възможно влошаване качеството на съответната услуга или временното й прекъсване. Възможно е провеждането на по-голям от предвидения в тези Общи условия брой профилактики, когато такива се налагат от външните доставчици на услугата към Доставчика.
 3. При по-продължителна профилактика (над един час) Клиентът следва предварителнода бъде уведомен като информацията се публикува на адрес http://www.skynet-bg.net Предупреждението за профилактика се изпраща 24 часа преди събитието, като това не се отнася за случаите, когато профилактика се налага от външните доставчици на услугата и Доставчика не е бил своевременно уведомен.
 4. При възникване на проблем, предизвикващ влошаване качеството на съответната услуга, Доставчикът е длъжен да го отстрани до 24 часа от подаване на заявката. При независещи от Доставчика проблеми – природни бедствия, бури, проблеми в електрозахранването и др. срокът се удължава с 24 часа след всяко случило се събитие
 5. При непредоставяне на съответната услуга за повече от 10% от заплатения период по вина на Доставчикa въпреки подаване на заявка по предходната точка, последният дължи неустойка на Клиента в размер на 20% от месечната такса.
 6. Доставчика има право с протокол съставен от него да констатира нарушения във връзка с IP адрес и/или MAC адрес и опити за нерегламентирано получаване на потребителско име и парола на друг клиент, както и тяхното използване.
VI. Права и задължения на клиента
 1. Клиентът получава достъп до Интернет след въвеждането на своите парола и потребителско име, които получава при сключването на индивидуалния писмен договор. Използването на услугите чрез същите парола и потребителско име от лице, различно от Клиента, не освобождава последния от задълженията му по договора.
 2. Клиентът се задължава да заплаща в срок всички дължими суми в размерите, предвидени в Общите условия, индивидуалния договор и действащата Тарифа на Доставчика.
 3. Клиентът се задължава при ползване на съответната услуга да спазва нормите на приложимото право и добрите нрави, както и да спазва закона за авторското право и правата на интелектуалната собственост.
 4. Клиентът се задължава да не зарежда, съхранява, разпространява, използва или предава файлове, програми или каквито и да е други материали, съдържащи компютърни вируси, програми за отдалечен достъп (“троянски коне”), нежелана поща (“spam”) или материали, насочени към преодоляване, компрометиране или затрудняване дейността на компютри и компютърни информационни системи.
 5. При ползване на съответната услугата Клиентът не може да създава затруднения за ползването на услугата или на други услуги от други клиенти.
 6. Клиентът няма право да включва допълнителни устройства, свързани с използването или предоставянето на услугата, без разрешението на Доставчика.
 7. Клиентът няма право да променя своя IP адрес и/или MAC адрес. Забранени са всякакви опити за нерегламентирано получаване на потребителско име и парола на друг клиент, както и тяхното използване.
 8. Клиентът се задължава да не използва услугата за изпращане или получаване на материали с обиден, насилствен или заплашителен характер, или такива които нарушават поверителност, лична неприкосновеност, авторски права и други права, или такива, изпращането и получаването на които нарушава законовия ред на страната или съдържа призиви за извършване на насилствени действия.
 9. Клиентът е длъжен да осъществява връзка със сървъра на Доставчика с предоставените му права за достъп само от едно място в даден момент.
 10. Предоставяната от Доставчика услуга не може да бъде предмет на препродажба, предоставяне под наем, предоставяне за възмездно или безвъзмездно ползване, нито на други правни действия от страна на Клиента освен ако не използва услуга „Бизнес абонамент”.
 11. Предоставяната от Доставчика услуга може да бъде предмет на препродажба, предоставяне под наем, предоставяне за възмездно или безвъзмездно ползване, от страна на Клиента само след писмено съгласие от страна на Доставчика.
 12. Клиентът няма право да прониква или получава информация от друг компютър в рамките на мрежата на Доставчика без съгласието на собственика и ползвателя на този компютър.
 13. Клиентът се задължава да не използва предоставяната му услуга на повече от един компютър, освен ако това е изрично предвидено в индивидуалния договор.
 14. При наличието на вируси, пречещи на нормалното функциониране на мрежата на Доставчика или предоставянето на услугите, Клиентът е длъжен да отстрани в най-кратък срок съответния вирус. В противен случай Доставчикът си запазва правото да прекрати достъпа му до Интернет до отстраняването на проблема.
 15. Клиентът е длъжен при необходимост и при наличието на достатъчно основания и съмнения от страна на Доставчика, да осигурява достъп на представители на Доставчика до компютъра и до останалата част от комуникационното оборудване за осъществяване на проверки относно спазването на задълженията му по договора.
 16. При нарушение на някое от посочените в раздел VI задължения, Доставчикът има правото да прекрати достъпа на Клиента до Интернет без предупреждение и без право на повторно включване.
 17. Клиентът се задължава да следи поне веднъж седмично в Интернет на адрес http://www.skynet-bg.net за изменение в настоящите Общи условия и Тарифата с цените на Доставчика.
VII. Гаранции и ограничение на отговорностите
 1. Доставчикът не носи отговорност за непредоставянето или некачественото предоставяне на съответната услуга, което се дължи на неизправност или неправилно функциониране на оборудването на Клиента или на неговите неправомерни действия.
 2. Доставчикът не носи отговорност пред Клиента за:
  1. загуба, намалена печалба, пропуснати ползи и други щети, претърпени в резултат на ползването или невъзможността за ползването на съответната услугата;
  2. неспособност на Клиента да изпълнява свои задължения поради временна невъзможност за ползването на съответната услуга;
  3. претенции на трети лица срещу Клиента, свързани с ползването на услугата от Клиента;
  4. повреди по комуникационни линии и съоръжения извън контрола на Доставчика, причинени в резултат на:
   1. прекъсване на електрозахранване, което извежда комуникационните линии от нормална експлоатация;
   2. външна неоторизирана интервенция и нанасяне на повреди по комуникационните линии от трети лица;
   3. нанасяне на повреди по комуникационните линии в резултат на природни бедствия, аварии и други;
   4. ползването от страна на Клиента на погрешна или неактуалнаинформация от Интернет;
   5. вреди, дължащи се на грешки или небрежност на Клиента.
  VIII. Санкции
  1. При констатиране на нарушения по точка 7 от глава VІ-та на настоящият договор, клиента дължи глоба в размер на 2 /две/ месечни такси съгласно тарифният план, по който използва услугата.
  2. При констатиране на нарушения по точка 10 от глава VІ-та на настоящият договор, клиента дължи глоба в размер на 4 /четири/ месечни такси, съгласно тарифният план, по който използва услугата.
  3. При констатиране на нарушения от страна на Клиента по т. 1 и т. 2, договорът може да бъде прекратен едностранно от Доставчика, при което същият НЕ дължи обещетение.
  IX. Заключителни разпоредби
  1. Всички спорни въпроси, които възникнат във връзка с тълкуването и изпълнението на договора между страните, се уреждат от тях чрез преговори и по приятелски начин, като се правят взаимни отстъпки.
  2. В случай че спор между страните по Договора не може да бъде решен по пътя на предходната точка, то тогава спорът се отнася за решаване от съответния съд по седалището на Доставчика, катоще се прилага материалното и процесуално право на Република България.
  3. В случай на несъответствие между отделни клаузи в различните документи, съставляващи договора между страните за ползването на услугата, техният приоритет се определя в следната последователност:
   1. анексите към договора;
   2. индивидуалния договор;
   3. Общите условия.
  4. Договорът може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните чрез подписване на анекси.
  5. Клиентът приема, че Доставчикът може да прехвърли отчасти или изцяло правата и задълженията си по договора с него на трето лице, при което обвързването на Клиента става с уведомяването му за прехвърлянето от новия доставчик.
  6. Личните данни на Клиента, които при сключването на индивидуалния договор стават достояние на Доставчика, се съхраняват от последния при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за далекосъобщенията. Целта на съхранението е възможността за индивидуализиране на Клиента и контактуване с него в рамките на договорното правоотношение, както и за целите, посочени в чл.202 от Закона за далекосъобщенията. Потребителят има право на достъп и поправка на своите лични данни. Правото се упражнява лично или посредством пълномощник с нотариално заверен подпис на пълномощното в офиса на Доставчика.
  7. Страните приемат, че нищожността на някоя клауза от настоящите общи условия няма да влече невалидност на друга негова клауза или на договора като цяло. Недействителните клаузи ще бъдат заместени от повелителните разпоредби на закона и обичаите в практиката.

Приложение към чл. 38,39 от ЗЕС от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения Параметри за качеството на предоставените услуги и обслужване за 2014г.

Приложение към чл. 38,39 от ЗЕС от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения Параметри за качеството на предоставените услуги и обслужване за 2014г.За плащане по банков път:
Получател: "Скайнет груп" ООД
Iban: BG26STSA93000026180213
BIC: STSABGSF